Песни о Садонских шахтерах

Песня Садонских шахтеров (муз. Гуржибеков на русс. яз.).wav


Песня Садонских шахтеров (сл. С. Хачиров, муз. Х. Плиев, на осет. яз.).wav